Skip to main content

Over Patria

Kring Patria is een Leuvense vereniging met een rijke historische achtergrond. Volgens “De  geschiedenis van Patria in het kort” zouden de eerste sporen van de naam Patria zelfs 150 jaar geleden terug te vinden zijn.

Wat Patria uniek maakt in Leuven is dat niet alleen de naam nog bestaat, maar tevens een Patriahuis, de vzw Patria, die rond 1921 werd gesticht en eigendom is van het gebouw, en een  Patriakring 

In 1994 schreef Ferdinand Nelis, de eerste Voorzitter van de Kring Patria, dat de oprichting van de Kring dateert uit 1953 , maar dat het volgens hem geen stichting was maar eerder  het begin van een groeiproces.

De kring Patria kwam, bleef en werkt voort. 

De Kring Patria is gegroeid vanuit een katholiek-christelijk geïnspireerde organisatie maar is intussen verruimd tot een uitgebreid humanistisch netwerk van mensen die geboeid zijn door de actualiteit en hun inzichten willen verruimen.

Tijdens een diner-causerie, die nog steeds plaats vindt in het Patria huis, ontmoeten de leden elkaar om te luisteren naar exclusieve lezingen over de meest diverse onderwerpen. Op die manier wil de Kring Patria de jarenlange traditie in stand houden.

De activiteiten bestaan o.m. uit een vijf à zestal diner-causerieën per jaar, een Nieuwjaarsreceptie, een zomerbarbecue en een daguitstap.

De leden hebben een heterogene achtergrond: vrije en intellectuele beroepen, politici en ambtenaren, zelfstandig ondernemers. Sommigen zijn op rust, anderen nog actief in een drukke beroepsloopbaan.

Doelstellingen

De leden komen niet samen om uitsluitend vanuit een economisch perspectief te netwerken maar vanuit de betrachting om de banden met elkaar aan te halen.

Het is de bedoeling te debatteren over diverse onderwerpen van politieke, economische, maatschappelijke of culturele aard. Deze worden aangebracht worden door boeiende sprekers die hun inzicht met de deelnemers willen delen en vice versa.

Kring Patria

 • Is neutraal en vertrekt vanuit een breed christelijk, humanistisch gedachtengoed.
 • Staat open voor een politiek debat met respect voor elkaars mening en overtuiging.
 • Wil via diner-causerieën aan haar leden nieuwe inzichten bieden in diverse thema’s en hen de gelegenheid bieden hierover van gedachten wisselen.
 • Is gedreven en betrokken bij wat er leeft in de samenleving.

Waar?

De Kring Patria komt samen in het Patriahuis, een schitterend pand in de Leopold I-straat, nr. 18 in het centrum van Leuven. Parkeren kan in de nabijgelegen parking op het Ladeuzeplein.

Wanneer?

Meestal vinden de samenkomsten (diner-causerieën) op een dinsdag- of donderdagavond plaats. Het aperitief start om 19u30 en het diner wordt geserveerd vanaf 20u.

Werking

De activiteiten van de Kring Patria worden mede gefinancierd door de vzw Patria. Deze vzw wordt beheerd door een Raad van Bestuur, waarin o.m. een aantal oud-voorzitters van de Kring zetelen en door een Algemene Vergadering, waarin ook enkele leden van de stuurgroep van de Kring Patria zijn opgenomen.

De werkzaamheden van de Kring Patria worden voorbereid door een stuurgroep van een 7-tal leden onder leiding van de voorzit(s)ter.

Huis Patria

Leden van de kring, sociaal-maatschappelijke organisaties en particulieren kunnen gebruik maken van het huis voor bijeenkomsten, vergaderingen, familiefeesten, communiefeesten enz. aan zeer democratische prijzen.

Afspraken over het gebruik van de zaal en de catering worden gemaakt met Wouter Burie. (GSM 0494575128 – wouterburie4@gmail.com)

Activiteiten

 • Zondag 22 januari: 17 uur Nieuwjaarsreceptie
 • Dinsdag 21 februari: Jan Smets, Gouverneur van de Nationale BANK
 • Donderdag 20 april: Frans van Daele, Kabinetschef van de Koning, de Toekomst van Europa
 • Zaterdag 17 juni: Lessines, Hôpital Notre-Dame à la Rose, Park en Kasteel van Coloma en de kerk van OLV Lombeek.
 • Zondag 27 augustus: Barbecue
 • Donderdag 5 oktober: Pieter Timmermans, CEO VBO
 • Donderdag 23 november: Catherine Debolle, commissaris-generaal van de Belgische federale politie

Ledenwerving

Voor wie?

Voor mensen met een open geest en een actieve en positieve ingesteldheid, die geïnteresseerd zijn in boeiende onderwerpen en er graag over willen debatteren.

De ledenwerving wordt momenteel vooral gericht op jongere mensen, met een jonge en frisse kijk op de actualiteit en de problematiek in de huidige samenleving om aldus een symbiose te vormen met de senioren leden van de Kring.

Wat kost het?

Het jaarlijks lidgeld bedraagt voor 2016 35€ per persoon of per koppel (indien je met twee wenst lid te worden).

Voor de deelname aan een lunchcauserie is de prijs momenteel vastgesteld op 30€.

Hoe lid worden?

Een kandidaat lid wordt voorgedragen door minstens 2 leden van de Kring (geen echtpaar), die de kandidatuur indienen bij de Voorzit(s)ter.

Die bespreekt de kandidatuur met de leden van het bestuur, die met eenparigheid beslissen over de toetreding. De bestuursleden zullen dit afwegen in functie van het ledenaantal, het profiel en de achtergrond van het kandidaat lid.

Hun beslissing wordt meegedeeld aan de 2 p(m)eters die het lid hebben voorgedragen.

Kandidaat leden met belangstelling voor het lidmaatschap kunnen vrijblijvend één lunchcauserie bijwonen voor de prijs van 30 euro per persoon.